© Dansclub Varya vzw 2019
DANSCLUB VARYA

/Privacyverklaring

Dansclub Varya vzw

Deelnemers activiteiten

Opgesteld   te   Varsenare   en   goedgekeurd   door   de   Raad   van   Bestuur   van Dansclub Varya vzw op 17 mei 2018.

>Algemeen

Dansclub    VARYA    vzw        hecht    veel    waarde    aan    je    privacy    en    de bescherming   van   je   persoonsgegevens.   In   deze   privacyverklaring   willen we   heldere   en   transparante   informatie   geven   over   hoe   wij   omgaan   met persoonsgegevens.   Wij   doen   er   alles   aan   om   je   privacy   te   waarborgen en   gaan   daarom   zorgvuldig   om   met   persoonsgegevens.   Dansclub   VARYA vzw   houdt   zich   in   alle   gevallen   aan   de   toepasselijke   wet-   en   regelgeving, waaronder     de     Algemene     Verordening     Gegevensbescherming     (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: je    persoonsgegevens    verwerken    in    overeenstemming    met    het doel     waarvoor     deze     zijn     verstrekt,     deze     doelen     en     type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; de   verwerking   van   je   persoonsgegevens   beperken   tot   enkel   die gegevens    welke    nodig    zijn    voor    de    doeleinden    waarvoor    ze
worden verwerkt; vragen    om    je    uitdrukkelijke    toestemming    als    wij    deze    nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens; passende    technische    en    organisatorische    maatregelen    hebben genomen      zodat      de      beveiliging      van      je      persoonsgegevens gewaarborgd is; geen   persoonsgegevens   doorgeven   aan   andere   partijen,   tenzij   dit nodig    is    voor    uitvoering    van    de    doeleinden    waarvoor    ze    zijn verstrekt; op   de   hoogte   zijn   van   je   rechten   als   betrokken   persoon   omtrent je    persoonsgegevens,    je    hierop    willen    attent    maken    en    deze willen respecteren. Als   Dansclub   VARYA   vzw   zijn   wij   verantwoordelijk   voor   de   verwerking   van je     persoonsgegevens.     Indien     je     na     het     doornemen     van     onze privacyverklaring,   of   in   algemenere   zin,   vragen   heeft   hierover   of   contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: Dansclub VARYA vzw Maatschappelijke zetel : Steenovenstraat 39 – 8490 Varsenare Emailadres  : info@dansclubvarya.be 

Waarom verwerken wij welke

persoonsgegevens?

Je   persoonsgegevens   worden   door   Dansclub   VARYA   vzw   verwerkt   ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden: Het    organiseren    van    de    activiteit    waarvoor    je    je    inschreef. Hieronder      vallen      de      opvolging      van      de      inschrijving,      de administratie,   facturatie,   verzekering   en   communicatie   met   jou rond de activiteit. (uitvoering overeenkomst) Het       versturen       van       informatie       over       onze       activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang) Het organiseren van de sportieve voorbereiding en opleiding o Clubadministratie (gerechtvaardigd belang) o Sportieve   administratie   in   het   kader   van   stages,   kampen, projecten… (uitvoering overeenkomst) Organiseren   van   niet-sportgerelateerde   evenementen   (uitvoering overeenkomst) Promotie, PR en communicatie waaronder o Het   beheren   van   social   media   d.m.v.   het   publiceren   van sfeerfoto’s (gerechtvaardigd belang) o Het     beheren     van     social     media     d.m.v.     gerichte     foto’s (toestemming) o Het   beheren   van   de   clubwebsite,   ondersteund   met   foto’s (gerechtvaardigd belang) 

Wijze van verkrijging van de

persoonsgegevens

We   verzamelen   enkel   persoonsgegevens   die   je   zelf   aan   ons   meedeelt   op verschillende      manieren      (o.a.      inschrijvingsformulieren,      invul-      en contactformulieren     op     onze     website,     persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …). 

Beveiliging van de gegevens

Wij    hebben    passende    technische    en    organisatorische    maatregelen genomen   om   je   persoonsgegevens   te   beschermen   tegen   onrechtmatige verwerking. Alle   personen   die   namens   Dansclub   VARYA   vzw   van   je   gegevens kennis     kunnen     nemen,     zijn     gehouden     aan     geheimhouding daarvan. We    hanteren    een    gebruikersnaam    en    wachtwoordbeleid    op    al onze systemen; Wij   maken   systematisch   back-ups   van   de   persoonsgegevens   om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; We      testen      en      evalueren      op      geregelde      tijdstippen      onze maatregelen, en stellen bij indien nodig; Onze    medewerkers    zijn    geïnformeerd    over    het    belang    van    de bescherming    van    persoonsgegevens.        Aan    deze    medewerkers wordt    toegang    verleend    tot    je    gegevens    voor    zover    ze    die informatie    nodig    hebben    om    hun    taken    naar    behoren    uit    te voeren.

Minderjarigen

Wij   verwerken   alleen   persoonsgegevens   van   personen   jonger   dan   18 jaar    indien    daarvoor    toestemming    is    gegeven    door    de    ouder    of wettelijke vertegenwoordiger. Hierbij    kunnen    volgende    gegevens    van    de    ouders    worden    verwerkt: identificatiegegevens       en       privé-contactgegevens       (voor       ouderlijke toestemming).

Bewaartermijn

Dansclub    VARYA    vzw        bewaart        persoonsgegevens    niet    langer    dan noodzakelijk    voor    het    realiseren    van    het    doel    waarvoor    deze    zijn verstrekt,   met   in   achtname   van   de   termijn   die   noodzakelijk   is   om   aan   de wettelijke    vereisten    te    voldoen    (o.a.    op    gebied    van    boekhouding).      Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen. De   persoonsgegevens,   mits   toestemming   gebruikt   voor   inschrijving   in de   nieuwsbrief   van   Dansclub   Varya   vzw,   worden   gebruikt   en   bewaard tot intrekking van de toestemming van de betrokkene. Dansclub VARYA vzw verbindt zich ertoe de gegevens bij te houden : boekhouding:  7 jaar na de activiteit in de boekhouding; nieuwsbrief: persoonsgegevens worden gebruikt en bewaard tot intrekking van de toestemming van de betrokkene; andere:  levenslang (voor reünies en jubileums)  of mits uitdrukkelijke vraag om gegevenswissing indien geen activiteit meer bij Dansclub VARYA vzw

Je rechten omtrent je gegevens

Je   hebt   recht   van   inzage   en   kopie   van   de   persoonsgegevens   die   op   jou betrekking hebben. Je    hebt    recht    op    verbetering    en    aanvulling     wanneer    je    gegevens onjuist of onvolledig zijn. Je     hebt     het     recht     op     gegevenswissing     (verwijdering)     van     de persoonsgegevens   die   we   van   jou   ontvangen   hebben,   en   die   niet   langer strikt     noodzakelijk     zijn     voor     de     doeleinden     waarvoor     ze     werden verwerkt.   Wij   behouden   ons   wel   het   recht   voor   te   bepalen   of   je   verzoek gerechtvaardigd is. Je    hebt    het    recht    op    beperking    van    gegevensverwerking:    indien    je bezwaar    hebt    tegen    de    verwerking    van    bepaalde    gegevens,    kan    je vragen om deze verwerking te stoppen. Tevens    kun    je    bezwaar    (verzet)    maken    tegen    de    manier    waarop bepaalde   persoonsgegevens   van   je   verwerkt   worden.      Zo   heb   je   het recht   je   te   verzetten   tegen   het   gebruik   van   je   persoonsgegevens   voor direct    marketing-doeleinden    (je    kan    je    steeds    uitschrijven    op    onze nieuwsbrieven)  Ook   heb   je   het   recht   om   de   door   jou   verstrekte   gegevens   door   ons   te laten   overdragen   aan   jezelf   of   in   opdracht   van   jou   direct   aan   een   andere partij.  Via   het   adres   bovenaan   deze   privacyverklaring   kan   je   ons   contacteren om   je   rechten   uit   te   oefenen,   vergezeld   van   een   motivatie   voor   je   vraag. Om    misbruik    te    voorkomen    kunnen    wij    je    daarbij    vragen    om    je    te identificeren.   Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Klachten

Mocht      je      een      klacht      hebben      over      de      verwerking      van      je persoonsgegevens   dan   vragen   wij   je   hierover   direct   contact   met   ons   op te nemen.  Je   hebt   altijd   het   recht   een   klacht   in   te   dienen   bij   de   Privacycommissie   of Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).  Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel Commission@privacycommission.be 

Wijzigingen aan onze privacyverklaring 

Dansclub   Varya   vzw      kan   van   tijd   tot   tijd   deze   privacyverklaring   steeds aanpassen. Opgesteld op 17 mei 2018. 
DANSCLUB VARYA
© Dansclub Varya vzw 2019

/Privacyverklaring

Dansclub Varya vzw

Deelnemers activiteiten

Opgesteld   te   Varsenare   en   goedgekeurd   door   de   Raad   van   Bestuur   van Dansclub Varya vzw op 17 mei 2018.

>Algemeen

Dansclub   VARYA   vzw      hecht   veel   waarde   aan   je   privacy   en   de   bescherming van   je   persoonsgegevens.   In   deze   privacyverklaring   willen   we   heldere   en transparante       informatie       geven       over       hoe       wij       omgaan       met persoonsgegevens.   Wij   doen   er   alles   aan   om   je   privacy   te   waarborgen   en gaan   daarom   zorgvuldig   om   met   persoonsgegevens.   Dansclub   VARYA   vzw houdt    zich    in    alle    gevallen    aan    de    toepasselijke    wet-    en    regelgeving, waaronder   de   Algemene   Verordening   Gegevensbescherming   (ook   gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: je   persoonsgegevens   verwerken   in   overeenstemming   met   het   doel waarvoor       deze       zijn       verstrekt,       deze       doelen       en       type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; de    verwerking    van    je    persoonsgegevens    beperken    tot    enkel    die gegevens   welke   nodig   zijn   voor   de   doeleinden   waarvoor   ze   worden verwerkt; vragen   om   je   uitdrukkelijke   toestemming   als   wij   deze   nodig   hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens; passende    technische    en    organisatorische    maatregelen    hebben genomen      zodat      de      beveiliging      van      je      persoonsgegevens gewaarborgd is; geen   persoonsgegevens   doorgeven   aan   andere   partijen,   tenzij   dit nodig    is    voor    uitvoering    van    de    doeleinden    waarvoor    ze    zijn verstrekt; op   de   hoogte   zijn   van   je   rechten   als   betrokken   persoon   omtrent   je persoonsgegevens,   je   hierop   willen   attent   maken   en   deze   willen respecteren. Als   Dansclub   VARYA   vzw   zijn   wij   verantwoordelijk   voor   de   verwerking   van je      persoonsgegevens.      Indien      je      na      het      doornemen      van      onze privacyverklaring,   of   in   algemenere   zin,   vragen   heeft   hierover   of   contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: Dansclub VARYA vzw Maatschappelijke zetel : Steenovenstraat 39 – 8490 Varsenare Emailadres  : info@dansclubvarya.be 

Waarom verwerken wij welke

persoonsgegevens?

Je    persoonsgegevens    worden    door    Dansclub    VARYA    vzw    verwerkt    ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden: Het     organiseren     van     de     activiteit     waarvoor     je     je     inschreef. Hieronder   vallen   de   opvolging   van   de   inschrijving,   de   administratie, facturatie,   verzekering   en   communicatie   met   jou   rond   de   activiteit. (uitvoering overeenkomst) Het   versturen   van   informatie   over   onze   activiteiten,   nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang) Het organiseren van de sportieve voorbereiding en opleiding o Clubadministratie (gerechtvaardigd belang) o Sportieve    administratie    in    het    kader    van    stages,    kampen, projecten… (uitvoering overeenkomst) Organiseren    van    niet-sportgerelateerde    evenementen    (uitvoering overeenkomst) Promotie, PR en communicatie waaronder o Het    beheren    van    social    media    d.m.v.    het    publiceren    van sfeerfoto’s (gerechtvaardigd belang) o Het     beheren     van     social     media     d.m.v.     gerichte     foto’s (toestemming) o Het    beheren    van    de    clubwebsite,    ondersteund    met    foto’s (gerechtvaardigd belang) 

Wijze van verkrijging van de

persoonsgegevens

We   verzamelen   enkel   persoonsgegevens   die   je   zelf   aan   ons   meedeelt   op verschillende       manieren       (o.a.       inschrijvingsformulieren,       invul-       en contactformulieren      op      onze      website,      persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …). 

Beveiliging van de gegevens

Wij     hebben     passende     technische     en     organisatorische     maatregelen genomen   om   je   persoonsgegevens   te   beschermen   tegen   onrechtmatige verwerking. Alle   personen   die   namens   Dansclub   VARYA   vzw   van   je   gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. We   hanteren   een   gebruikersnaam   en   wachtwoordbeleid   op   al   onze systemen; Wij    maken    systematisch    back-ups    van    de    persoonsgegevens    om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; We   testen   en   evalueren   op   geregelde   tijdstippen   onze   maatregelen, en stellen bij indien nodig; Onze    medewerkers    zijn    geïnformeerd    over    het    belang    van    de bescherming   van   persoonsgegevens.      Aan   deze   medewerkers   wordt toegang   verleend   tot   je   gegevens   voor   zover   ze   die   informatie   nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Minderjarigen

Wij   verwerken   alleen   persoonsgegevens   van   personen   jonger   dan   16   jaar indien    daarvoor    toestemming    is    gegeven    door    de    ouder    of    wettelijke vertegenwoordiger.     Hierbij    kunnen    volgende    gegevens    van    de    ouders    worden    verwerkt: identificatiegegevens        en        privé-contactgegevens        (voor        ouderlijke toestemming).

Bewaartermijn

Dansclub    VARYA    vzw        bewaart        persoonsgegevens    niet    langer    dan noodzakelijk   voor   het   realiseren   van   het   doel   waarvoor   deze   zijn   verstrekt, met   in   achtname   van   de   termijn   die   noodzakelijk   is   om   aan   de   wettelijke vereisten   te   voldoen   (o.a.   op   gebied   van   boekhouding).      Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen. De   persoonsgegevens,   mits   toestemming   gebruikt   voor   inschrijving   in   de nieuwsbrief    van    Dansclub    Varya    vzw,    worden    gebruikt    en    bewaard    tot intrekking van de toestemming van de betrokkene. Dansclub VARYA vzw verbindt zich ertoe de gegevens bij te houden : boekhouding:  7 jaar na de activiteit in de boekhouding; nieuwsbrief: persoonsgegevens worden gebruikt en bewaard tot intrekking van de toestemming van de betrokkene; andere:  levenslang (voor reünies en jubileums)  of mits uitdrukkelijke vraag om gegevenswissing indien geen activiteit meer bij Dansclub VARYA vzw

Je rechten omtrent je gegevens

Je   hebt   recht   van   inzage   en   kopie   van   de   persoonsgegevens   die   op   jou betrekking hebben. Je   hebt   recht   op   verbetering   en   aanvulling    wanneer   je   gegevens   onjuist of onvolledig zijn. Je     hebt     het     recht     op     gegevenswissing     (verwijdering)     van     de persoonsgegevens   die   we   van   jou   ontvangen   hebben,   en   die   niet   langer strikt   noodzakelijk   zijn   voor   de   doeleinden   waarvoor   ze   werden   verwerkt. Wij     behouden     ons     wel     het     recht     voor     te     bepalen     of     je     verzoek gerechtvaardigd is. Je   hebt   het   recht   op   beperking   van   gegevensverwerking:   indien   je   bezwaar hebt   tegen   de   verwerking   van   bepaalde   gegevens,   kan   je   vragen   om   deze verwerking te stoppen. Tevens   kun   je   bezwaar   (verzet)   maken   tegen   de   manier   waarop   bepaalde persoonsgegevens   van   je   verwerkt   worden.      Zo   heb   je   het   recht   je   te verzetten     tegen     het     gebruik     van     je     persoonsgegevens     voor     direct marketing-doeleinden      (je      kan      je      steeds      uitschrijven      op      onze nieuwsbrieven)  Ook   heb   je   het   recht   om   de   door   jou   verstrekte   gegevens   door   ons   te   laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.  Via   het   adres   bovenaan   deze   privacyverklaring   kan   je   ons   contacteren   om je   rechten   uit   te   oefenen,   vergezeld   van   een   motivatie   voor   je   vraag.   Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je te identificeren.   Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Klachten

Mocht   je   een   klacht   hebben   over   de   verwerking   van   je   persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.  Je   hebt   altijd   het   recht   een   klacht   in   te   dienen   bij   de   Privacycommissie   of Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).  Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel Commission@privacycommission.be 

Wijzigingen aan onze privacyverklaring 

Dansclub   Varya   vzw      kan   van   tijd   tot   tijd   deze   privacyverklaring   steeds aanpassen. Opgesteld op 17 mei 2018.