© Dansclub Varya vzw 2019
DANSCLUB VARYA

/Huishoudelijk

reglement

>Verenigingsjaar,

dansseizoen

Art. 1   Het verenigingsjaar loopt van september tot augustus. Het dansseizoen eerste semester loopt van september tot december. Het dansseizoen tweede semester loopt van januari tot juni. Gedurende het dansseizoen wordt rekening gehouden met de academische kalender. Er worden in principe geen danslessen gegeven op erkende feestdagen.

>Leden, lidgeld, verzekering

Art. 2   Men kan toetredend lid worden van de vzw Dansclub Varya mits betaling van het lidgeld of cursusgeld en na goedkeuring en aanvaarding door de raad van bestuur. Weigering van lidmaatschap kan geen aanleiding geven tot enige vorm van vergoeding of compensatie. De inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar. Art. 3   Bij inschrijving gaan alle betrokken individuen automatisch akkoord met het
huishoudelijk reglement dat op de website te vinden is. Art. 4   Bij verhuis zijn de cursisten verplicht hun nieuw adres door te geven. Tevens wordt verzocht bij wijziging van telefoonnummer en/of e-mailadres dit te melden. Art. 5   De eerste les van elke danscursus is een vrijblijvende les. Vóór aanvang van de tweede les dient de volledige cursus betaald te zijn. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor de lessen LaBlast, die per les kunnen betaald worden. Art. 6   Na inschrijving ontvangt elk lid een lidkaart met uitzondering van de lessen LaBlast waarbij de leden jetons krijgen. Het is van belang deze elke les bij te hebben en deze vóór aanvang van de les, aan de lesgever af te geven. Art. 7   Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk bij voortijdige beëindiging van de lessen. Art. 8: Indien de danser minstens 4 opeenvolgende danslessen afwezig is wegens ziekte, kan een deel van het lidgeld, mits goedkeuring door de raad van bestuur, terugbetaald worden. In dit geval is een doktersattest vereist. Art. 9   Het lidgeld is inclusief de verzekering via Danspunt
(http://www.danspunt.be/bepalingen). In geval van blessure dient dit gemeld te worden tijdens desbetreffende les aan de dansleerkracht. Deze laatste moet het bestuur zo snel mogelijk (binnen 24 uur) op de hoogte brengen. Indien hieraan niet voldaan is, kan geen aanspraak gemaakt worden op de verzekering. De in te vullen formulieren voor de verzekering worden door de dansleraar meegegeven. Art. 10   Wanneer een persoon de dansactiviteit hindert bijvoorbeeld wanneer zij/hij onder invloed is van alcohol of drugs, agressie vertoont, beschadigingen toebrengt of ongepast gedrag vertoont, kan de raad van bestuur beslissen deze persoon/personen tijdelijk of definitief de toegang te ontzeggen tot de dansclub. Personen die geen lid zijn van de vzw Dansclub Varya kunnen door de leden van de raad van bestuur tot de activiteiten van de club geweigerd worden. Deze beslissing kan gebeuren zonder opgave van de reden of motivering en kan geen aanleiding tot enige vorm van vergoeding of compensatie geven. Bij afwezigheid van leden van de raad van bestuur kunnen dezelfde maatregelen opgelegd worden door de persoon die de leiding heeft over de activiteit en daartoe door
de raad van bestuur is aangeduid. Art. 11   Inschrijving geschiedt na aanmelding op de aangegeven inschrijvingsdag of via het inschrijvingsformulier op de website dansclubvarya.be. Herinschrijvingen kunnen ook via mail doorgegeven worden. Bij aanvang van de dansperiode is het gehele semesterlidgeld verschuldigd, te betalen uiterlijk voor de aanvang van tweede les, met uitzondering van de lessen LaBlast, waar per les kan betaald worden. Art. 12   Het bestuur, de leden, de lesgevers en de toetredende leden zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade aan of diefstal van eigendommen, vóór, tijdens of na de activiteiten. Gelieve op de kledij en eventuele andere persoonlijke bezittingen duidelijk uw naam aan te brengen zodat vergeten materiaal kan worden terugbezorgd. Art. 13   De vzw Dansclub Varya heeft het recht schade aan het gebouw en/of materialen, veroorzaakt door de deelnemer, te verhalen bij de betrokkene.

>Danslessen

Art. 14   Voor elk van de door de vereniging georganiseerde dansgroepen wordt door het bestuur een docent benoemd. Hij/zij is verantwoordelijk voor een goede
organisatorische gang van zaken bij de groep. Hij/zij zorgt dat de zaal tijdig open is en dat de apparatuur tijdig is opgesteld. Hij/zij heeft de ledenlijst van de huidige groep en kan controleren wie aanwezig is. Bij problemen wordt het bestuur onmiddellijk verwittigd. Controle van de leden aan de hand van een ledenlijst kan ook gedaan worden door leden van het bestuur. Art. 15   De danser wordt verplicht vóór aanvang van de lessen, de aanwezigheidslijst persoonlijk af te tekenen. Voor de allerkleinsten die nog niet kunnen schrijven, zal de danslerares dit in hun plaats doen. Art. 16   Indien de leerling de les niet kan bijwonen, wordt bij voorkeur vóór aanvang van de les, de lesgever verwittigd. Bij kwetsuren die het dansen beletten, is het raadzaam toch de lessen passief bij te wonen. Art. 17   Tijdens de lessen en activiteiten kunnen leden gefotografeerd worden. Deze foto’s kunnen ten allen tijde gebruikt worden voor publicitaire doeleinden en doorgegeven worden aan derden. Als lid stemt u hier stilzwijgend mee in tenzij u schriftelijk bezwaar indient bij de raad van bestuur. Art. 18   Het is verboden tijdens de activiteiten of lessen filmopnames te maken, tenzij de uitdrukkelijke toelating van de raad van
bestuur of bij afwezigheid, de persoon die de leiding heeft over de activiteit en daartoe door de raad van bestuur is aangeduid. Art. 19: Alle choreografieën zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is dus verboden choreografieën of zelfs delen ervan, zonder de toestemming van de vzw Dansclub Varya openbaar te maken of door te geven aan derden. Art. 20   De leerlingen worden begeleid tot in de zaal teneinde zeker te zijn dat de les doorgaat. Art. 21   De leerlingen zijn 5 à 10 min voor de aanvang van de les aanwezig en wachten in stilte zonder de voorgaande les te storen. Laatkomers voegen zich subtiel achteraan bij de groep. Art. 22   Het lokaal is enkel toegankelijk voor de cursisten van de te volgen les. Art. 23   Het is verboden tijdens de les de GSM te gebruiken. Snoepgoed (zoals bvb. kauwgom,…), eten en drinken (behalve water) zijn niet toegelaten tenzij mits voorlegging van een medisch attest. Art. 24   De danszaal dient proper gehouden te worden. Afval wordt gedeponeerd in de daartoe voorziene afvalbakken. Art. 25   De vzw Dansclub Varya kan geen opvang bieden vóór en na de lessen. Wij
kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de begeleiding naar en van de danszaal. Art.  26   Bij klachten en/of conflicten kan je terecht bij de lesgever of een bestuurslid. Optredens Art. 27   Bij een dansoptreden vormen de dansers het visitekaartje voor vzw Dansclub Varya. Er wordt dan ook verwacht dat beleefdheid, inzet en de glimlach niet ontbreken. Art. 28   Vanaf de inschrijving voor een optreden en de daarbij horende repetities, dienen de cursisten zich te houden aan de regels die hen daar meegedeeld worden. Art. 29   Het zijn de lesgevers die beslissen over het al dan niet deelnemen van een danser aan een optreden en dit aan de hand van de regelmaat van het volgen van de lessen en de prestaties. Art. 30   De repetities zijn zeer belangrijk voor het slagen van een optreden. Alle vermeldingen van toepassing op de danslessen, zijn ook van belang tijdens de
repetities.

>Kledij

Art. 31   Er wordt gevraagd kledij te dragen aangepast aan de activiteit. Sportkledij, sportschoenen (bij voorkeur zwart). De dansvloer niet betreden met natte schoenen. Hinderlijke juwelen (zoals grote oorbellen, …) zijn niet toegelaten. Vzw Dansclub Varya kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kwetsuren tengevolge daarvan. Art. 32   Enkel in opdracht van de lesgever kan van artikel 30 afgeweken worden. Respect Art. 33   Lid zijn van vzw Dansclub Varya is lid zijn van een groep. Lesgevers en leerlingen hebben respect voor elkaar. Art. 34   De vormen van elementaire beleefdheid zijn van toepassing in de omgang met lesgevers en leerlingen. Wij begroeten elkaar bij aankomst en vertrek. Art. 35   De leerlingen hebben respect voor het aanwezige materiaal en de zaal, alook voor de kledij die hen voor een optreden aangeboden
wordt. Art. 36   Ook buiten de danszaal, in en rond het complex is goed gedrag gewenst. Art. 37   Indien het gemiddelde van 8 personen van alle groepen per lesgever niet behaald wordt, dan vervalt de lessenreeks. Vanuit pedagogische standpunt en de ontwikkelingsfase bij ‘kleuters’ is een samensmelting van verschillende groepen niet mogelijk.

>Slot

Art. 38   Alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, worden aan de beslissing van het bestuur overgelaten. Dit huisreglement is opgemaakt en goedgekeurd door de raad van bestuur van vzw Dansclub Varya op 24 september 2014, addenda 30 augustus 2015 (art. 20). Covemaeker Liliane, bestuurder Jantina Hoste, bestuurder Puype Lena, bestuurder
DANSCLUB VARYA

/Huishoudelijk reglement

>Verenigingsjaar, dansseizoen

Art. 1   Het verenigingsjaar loopt van september tot augustus. Het dansseizoen eerste semester loopt van september tot december. Het dansseizoen tweede semester loopt van januari tot juni. Gedurende het dansseizoen wordt rekening gehouden met de academische kalender. Er worden in principe geen danslessen gegeven op erkende feestdagen.

>Leden, lidgeld, verzekering

Art. 2   Men kan toetredend lid worden van de vzw Dansclub Varya mits betaling van het lidgeld of cursusgeld en na goedkeuring en aanvaarding door de raad van bestuur. Weigering van lidmaatschap kan geen aanleiding geven tot enige vorm van vergoeding of compensatie. De inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar. Art. 3   Bij inschrijving gaan alle betrokken individuen automatisch akkoord met het huishoudelijk reglement dat op de website te vinden is. Art. 4   Bij verhuis zijn de cursisten verplicht hun nieuw adres door te geven. Tevens wordt verzocht bij wijziging van telefoonnummer en/of e-mailadres dit te melden. Art. 5   De eerste les van elke danscursus is een vrijblijvende les. Vóór aanvang van de tweede les dient de volledige cursus betaald te zijn. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor de lessen LaBlast, die per les kunnen betaald worden. Art. 6   Na inschrijving ontvangt elk lid een lidkaart met uitzondering van de lessen LaBlast waarbij de leden jetons krijgen. Het is van belang deze elke les bij te hebben en deze vóór aanvang van de les, aan de lesgever af te geven. Art. 7   Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk bij voortijdige beëindiging van de lessen. Art. 8: Indien de danser minstens 4 opeenvolgende danslessen afwezig is wegens ziekte, kan een deel van het lidgeld, mits goedkeuring door de raad van bestuur, terugbetaald worden. In dit geval is een doktersattest vereist. Art. 9   Het lidgeld is inclusief de verzekering via Danspunt (http://www.danspunt.be/bepalingen). In geval van blessure dient dit gemeld te worden tijdens desbetreffende les aan de dansleerkracht. Deze laatste moet het bestuur zo snel mogelijk (binnen 24 uur) op de hoogte brengen. Indien hieraan niet voldaan is, kan geen aanspraak gemaakt worden op de verzekering. De in te vullen formulieren voor de verzekering worden door de dansleraar meegegeven. Art. 10   Wanneer een persoon de dansactiviteit hindert bijvoorbeeld wanneer zij/hij onder invloed is van alcohol of drugs, agressie vertoont, beschadigingen toebrengt of ongepast gedrag vertoont, kan de raad van bestuur beslissen deze persoon/personen tijdelijk of definitief de toegang te ontzeggen tot de dansclub. Personen die geen lid zijn van de vzw Dansclub Varya kunnen door de leden van de raad van bestuur tot de activiteiten van de club geweigerd worden. Deze beslissing kan gebeuren zonder opgave van de reden of motivering en kan geen aanleiding tot enige vorm van vergoeding of compensatie geven. Bij afwezigheid van leden van de raad van bestuur kunnen dezelfde maatregelen opgelegd worden door de persoon die de leiding heeft over de activiteit en daartoe door de raad van bestuur is aangeduid. Art. 11   Inschrijving geschiedt na aanmelding op de aangegeven inschrijvingsdag of via het inschrijvingsformulier op de website dansclubvarya.be. Herinschrijvingen kunnen ook via mail doorgegeven worden. Bij aanvang van de dansperiode is het gehele semesterlidgeld verschuldigd, te betalen uiterlijk voor de aanvang van tweede les, met uitzondering van de lessen LaBlast, waar per les kan betaald worden. Art. 12   Het bestuur, de leden, de lesgevers en de toetredende leden zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade aan of diefstal van eigendommen, vóór, tijdens of na de activiteiten. Gelieve op de kledij en eventuele andere persoonlijke bezittingen duidelijk uw naam aan te brengen zodat vergeten materiaal kan worden terugbezorgd. Art. 13   De vzw Dansclub Varya heeft het recht schade aan het gebouw en/of materialen, veroorzaakt door de deelnemer, te verhalen bij de betrokkene.

>Danslessen

Art. 14   Voor elk van de door de vereniging georganiseerde dansgroepen wordt door het bestuur een docent benoemd. Hij/zij is verantwoordelijk voor een goede organisatorische gang van zaken bij de groep. Hij/zij zorgt dat de zaal tijdig open is en dat de apparatuur tijdig is opgesteld. Hij/zij heeft de ledenlijst van de huidige groep en kan controleren wie aanwezig is. Bij problemen wordt het bestuur onmiddellijk verwittigd. Controle van de leden aan de hand van een ledenlijst kan ook gedaan worden door leden van het bestuur. Art. 15   De danser wordt verplicht vóór aanvang van de lessen, de aanwezigheidslijst persoonlijk af te tekenen. Voor de allerkleinsten die nog niet kunnen schrijven, zal de danslerares dit in hun plaats doen. Art. 16   Indien de leerling de les niet kan bijwonen, wordt bij voorkeur vóór aanvang van de les, de lesgever verwittigd. Bij kwetsuren die het dansen beletten, is het raadzaam toch de lessen passief bij te wonen. Art. 17   Tijdens de lessen en activiteiten kunnen leden gefotografeerd worden. Deze foto’s kunnen ten allen tijde gebruikt worden voor publicitaire doeleinden en doorgegeven worden aan derden. Als lid stemt u hier stilzwijgend mee in tenzij u schriftelijk bezwaar indient bij de raad van bestuur. Art. 18   Het is verboden tijdens de activiteiten of lessen filmopnames te maken, tenzij de uitdrukkelijke toelating van de raad van bestuur of bij afwezigheid, de persoon die de leiding heeft over de activiteit en daartoe door de raad van bestuur is aangeduid. Art. 19: Alle choreografieën zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is dus verboden choreografieën of zelfs delen ervan, zonder de toestemming van de vzw Dansclub Varya openbaar te maken of door te geven aan derden. Art. 20   De leerlingen worden begeleid tot in de zaal teneinde zeker te zijn dat de les doorgaat. Art. 21   De leerlingen zijn 5 à 10 min voor de aanvang van de les aanwezig en wachten in stilte zonder de voorgaande les te storen. Laatkomers voegen zich subtiel achteraan bij de groep. Art. 22   Het lokaal is enkel toegankelijk voor de cursisten van de te volgen les. Art. 23   Het is verboden tijdens de les de GSM te gebruiken. Snoepgoed (zoals bvb. kauwgom,…), eten en drinken (behalve water) zijn niet toegelaten tenzij mits voorlegging van een medisch attest. Art. 24   De danszaal dient proper gehouden te worden. Afval wordt gedeponeerd in de daartoe voorziene afvalbakken. Art. 25   De vzw Dansclub Varya kan geen opvang bieden vóór en na de lessen. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de begeleiding naar en van de danszaal. Art.  26   Bij klachten en/of conflicten kan je terecht bij de lesgever of een bestuurslid. Optredens Art. 27   Bij een dansoptreden vormen de dansers het visitekaartje voor vzw Dansclub Varya. Er wordt dan ook verwacht dat beleefdheid, inzet en de glimlach niet ontbreken. Art. 28   Vanaf de inschrijving voor een optreden en de daarbij horende repetities, dienen de cursisten zich te houden aan de regels die hen daar meegedeeld worden. Art. 29   Het zijn de lesgevers die beslissen over het al dan niet deelnemen van een danser aan een optreden en dit aan de hand van de regelmaat van het volgen van de lessen en de prestaties. Art. 30   De repetities zijn zeer belangrijk voor het slagen van een optreden. Alle vermeldingen van toepassing op de danslessen, zijn ook van belang tijdens de repetities.

>Kledij

Art. 31   Er wordt gevraagd kledij te dragen aangepast aan de activiteit. Sportkledij, sportschoenen (bij voorkeur zwart). De dansvloer niet betreden met natte schoenen. Hinderlijke juwelen (zoals grote oorbellen, …) zijn niet toegelaten. Vzw Dansclub Varya kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kwetsuren tengevolge daarvan. Art. 32   Enkel in opdracht van de lesgever kan van artikel 30 afgeweken worden. Respect Art. 33   Lid zijn van vzw Dansclub Varya is lid zijn van een groep. Lesgevers en leerlingen hebben respect voor elkaar. Art. 34   De vormen van elementaire beleefdheid zijn van toepassing in de omgang met lesgevers en leerlingen. Wij begroeten elkaar bij aankomst en vertrek. Art. 35   De leerlingen hebben respect voor het aanwezige materiaal en de zaal, alook voor de kledij die hen voor een optreden aangeboden wordt. Art. 36   Ook buiten de danszaal, in en rond het complex is goed gedrag gewenst. Art. 37   Indien het gemiddelde van 8 personen van alle groepen per lesgever niet behaald wordt, dan vervalt de lessenreeks. Vanuit pedagogische standpunt en de ontwikkelingsfase bij ‘kleuters’ is een samensmelting van verschillende groepen niet mogelijk.

>Slot

Art. 38   Alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, worden aan de beslissing van het bestuur overgelaten. Dit huisreglement is opgemaakt en goedgekeurd door de raad van bestuur van vzw Dansclub Varya op 24 september 2014, addenda 30 augustus 2015 (art. 20). Covemaeker Liliane, bestuurder Jantina Hoste, bestuurder Puype Lena, bestuurder
© Dansclub Varya vzw 2019